آزمون  آنالیز مواد و ترکیبات به روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS

اسانس گیاهان دارویی،