آزمون  آنالیز میزان باقیمانده سموم کشاورزی در پسماند، رسوب و خاک به روش کروماتوگرافی گازی