آزمون  آنالیز میزان باقیمانده سموم کشاورزی در نمونه های آب و پساب به روش کروماتوگرافی گازی