آزمون  آنالیز ميزان باقيمانده سموم كشاورزي در نمونه هاي پسماند و بافت جانداران به روش کروماتوگرافی گازی