آزمون  استخراج، آماده سازی و آنالیز روغن در دانه های روغنی آفتابگردان