آزمون  آنالیز های فتوولتائیک و الکتروآنالیز مواد با روش های ولتامتری و پتانسیومتری