آزمون  بررسی و تعیین خواص آنتی باکتریایی در محلول ها (نمونه های زیستی، داروها، ...)