آزمون اثر مواد آلی بر روی آب، تعیین اجزاء اثر گذار بر آب