آزمون  تصویر برداری از مقطع صیقلی به روش میکروسکوپی