آزمون  تصویر برداری و تعیین ساختار مورفولوژی سطح نمونه (نانومتری یا میکرومتری) با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM