آزمون کشش نمونه های فلزی بدون نمونه سازی از زیر 40 تا بالای 100 تن