آزمون  جداسازی و خالص سازی باکتری در نمونه های آب و پساب