آزمون  خدمات اسانس گیری نمونه

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه پیام نور اردکان

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • یزد اردکان ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تهران شرق

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه پیام نور همدان

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • همدان همدان ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمانشاه کرمانشاه ,