آزمون  خدمات التراسونیک حمام مافوق صوت

دیسپرس کردن و شکستن پیوندها و افزایش هسته زایی