آزمون  خدمات انکوباتور CO2 دار (کربن دی اکسید دار)