آزمون  خدمات انکوباتور شیکردار

با تنظیم دما و درجه چرخش

سازمان مربوطه :

شرکت لعاب مشهد - موسسه تحقیقاتی پرطاووس

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت : فعال
  • خراسان رضوی مشهد ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت : فعال
  • اصفهان نجف آباد ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت : آزمایشی
  • خوزستان اهواز ,