آزمون  خدمات انکوباتور شیکردار

با تنظیم دما و درجه چرخش