آزمون  تصویر برداری با دوربین اندوسکوپی

تصویربرداری
دارو، بهداشت، آرایشی، پزشکی و تجهیزات آن