آزمون  اندازه گیری سموم فسفره در خاک به روش کروماتوگرافی گازی