آزمون  خدمات همزدن و همگن کردن محلول با همزن مغناطیسی- حرارتی