آزمون اندازه گیری سموم کلره در خاک به روش کروماتوگرافی گازی