آزمون  شناسایی و اندازه گیری یون های فلزی در نمونه های غذا، آبزیان، لبنی، خوراک دام و طیور، رنگ های خوراکی به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی

آزمایشگاه همکار
آزمایشگاه همکار