آزمون  مطالعه روی آفات درختان جنگلی و گیاهان مرتعی و عوامل بیولوژیک کنترل کننده آنها

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - دانشکده داروسازی

نام اختصاری :

AAS

  • وضعیت عضویت : فعال
  • خوزستان اهواز ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه دامغان

نام اختصاری :

AAS

  • وضعیت عضویت : توانمند
  • سمنان دامغان ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - مراکز تحقیقاتی - مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

نام اختصاری :

AAS

  • وضعیت عضویت : فعال
  • آذربایجان شرقی تبریز ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

نام اختصاری :

AAS

  • وضعیت عضویت : توانمند
  • آذربایجان شرقی تبریز ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) - دانشکده بهداشت

نام اختصاری :

AAS

  • وضعیت عضویت : فعال
  • فارس شیراز ,