آزمون  اندازه گیری اسیدهای چرب ترانس در انواع مواد خوراکی و روغن به روش کروماتوگرافی گازی