آزمون  اندازه گیری طلا، پلاتین و پالادیوم به روش فایر اسی در نمونه های جامد و محلول