آزمون  آماده سازی نمونه های فلزی و فلزات غیر آهنی برای متالوگرافی