آزمون اندازه گیری قلع در شیر غلیظ قوطی شده با طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی GF AAS