آزمون  اندازه گیری میزان سرب، قلع، کادمیوم، مس، آهن، روی در مواد خوراکی (و کنسرو) با طیف سنجی جذب اتمی AAS

طیف سنجی جذب اتمی با شعله - مواد غذایی کنسرو شده