آزمون  جداسازی، اندازه گیری، تعیین نوع ترکیبات در عصاره ها و محلول های پروتئینی با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC