آزمون اندازه گیری قلیائیت خاکستر محلول در آب برای انواع نوشیدنی