آزمون  آنالیز کمی مواد با طیف سنجی مرئی فرابنفش UV-Vis

آب و پساب
خاک
دارو
رسوب
کود
گیاهان
مواد خوراکی
میوه