آزمون  آنالیز بررسی شاخص های سطحی و درون سلولی با استفاده از آنتی بادی های منوکلونال به روش فلوسایتومتری