آزمون  آنالیز بررسی شاخص های مرتبط با سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی و موشی به روش فلوسایتومتری