آزمون  آنالیز بررسی میزان اثر بخشی ترنسفکشن و بیان پروتئین GFP به روش فلوسایتومتری