آزمون  آنالیز بررسی تکثیر سلول با استفاده از CFSE به روش فلوسایتومتری

دارو، بهداشت، آرایشی، پزشکی و تجهیزات آن
ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولوکولی