آزمون  آنالیز بررسی تکثیر سلول با استفاده از CFSE به روش فلوسایتومتری

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - پژوهشکده فناوری نانو

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
  • مازندران بابل ,