آزمون  آنالیز بررسی ایمنوفنوتایپیک شاخص های سطحی و یا درون سلولی به روش فلوسایتومتری