آزمون  ضخامت سنجی پوشش نمونه های خاص (ظریف، ضخامت کم، نیازمند چسب نقره و ...)