آزمون  آماده سازی نمونه با ناچ زدن نمونه ضربه با سختی زیر HRC 30