آزمون  آنالیز الکتروفورز افقی و عمودی با استفاده از ژل پلی اکریل آمید و آگارز