آزمون  اندازه گیری کلرامفنیکل در فرآورده های شیری و گوشتی به روش HPLC