آزمون  آنالیز تعیین غلظت محلول با روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR