آزمون جامع شمارش میکروارگانیسم ها با استفاده از روش کشت سطحی