آزمون شناسایی باکتری های مقاوم به اسید در انواع سس گوجه فرنگی