آزمون اندازه گیری ترکیبات C5-C11 (هگزان، هپتان، اوکتان، نونان، دکان، ان دکان)