آزمون اندازه گیری میزان هدر رفت یا پرت حرارتی (LOI)