آزمون  اندازه گیری میزان فلزات به روش جذب اتمی کوره گرافیتی GF-AAS