آزمون  اندازه گیری اتانول و 2 پروپانول (ایزو پروپیل الکل)