آزمون  اندازه گیری فلزات در هوا توسط طیف سنج جذب اتمی