آزمون  آنالیز اندازه گیری پتاسیم در انواع مواد خوراکی و غیر خوراکی با دستگاه نورسنج شعله ای (فلیم فتومتر)